Using poverty-aware practice to achieve better outcomes for families

 Using poverty-aware practice to achieve better outcomes for families

Using poverty-aware practice to achieve better outcomes for families

by
256 256 people viewed this event.

Child Poverty Action Group Wales presents Using poverty-aware practice to achieve better outcomes for families, 10am-12pm Thursday 14 October

Sign up HERE

This conference will explore the need for professionals to resist stigma and start seeing poverty as a form of structural inequality.

Scroll down for English

Newid y Papur Wal: defnyddio arfer ymwybodol o dlodi er mwyn gwella canlyniadau i blant a theuluoedd.

Trosolwg

Mae tlodi mor gyffredin yng Nghymru, gall weithiau ymddangos fel “papur wal arfer … rhy fawr i fynd i’r afael ag e a rhy gyfarwydd i sylwi arno” (Kate Morris, 2018). Gyda bron i draean o blant Cymru bellach yn byw mewn tlodi, mae plant ledled y wlad yn dioddef niwed tawel ond cyson i’w datblygiad drwy diffyg parhaol o adnoddau materol a chymdeithasol.

Gyda dyfodiad y Ddyletswydd economaidd-gymdeithasol, mae Cymru wedi cymryd cam beiddgar tuag at cydnabod tlodi fel math o anghydraddoldeb. Er hynny, mae tystiolaeth pobl gyda phrofiad byw, ynghyd ag astudiaethau diweddar ar anghydraddoldebau lles plant, yn dangos bod angen cynnydd pellach er sicrhau gwasanaethau cyhoeddus teg a chyfiawn i deuluoedd sydd wedi eu heffeithio gan dlodi.

Yn y gynhadledd ar-lein, am ddim hon, y byddwn yn archwilio rhai o’r cyfleon sy’n ymddangos pan fyddwn yn ystyried tlodi fel agwedd o anghydraddoldeb strwythurol. Bydd ein panel yn cynnwys pobl gydag arbenigedd yn sgil profiadau byw o dlodi, ynghyd ag ymarferwyr ac ymchwilwyr sy’n mabwysiadu agweddau gwrth-dlodi yn eu gwaith.

Siaradwyr:

 • Prof Morag Treanor, Athro mewn Anghydraddoldebau Plant a Theuluoedd a Dirprwy Gyfarwyddwraig I-SPHERE
 • Omar Mohamed, myfyriwr BA Gwaith Cymdeithasol, Prifysgol Birmingham
 • Allison Hulmes, Cyfarwyddwraig BASW Cymru a chyd-sylfaenydd Cymdeithas Gwaith Cymdeithasol Sipsiwn, Roma a Theithwyr
 • Dr Martin Elliott, Cymrawd Ymchwil, Canolfan Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol Plant (CASCADE)
 • Naomi Lea, ymgyrchydd dros hawliau a chyfranogiad pobl ifanc, Sylfaenydd a Chyfarwyddwraig YL Project HOPE CIC
 • Dr Janet Goodall, Athro Cyswllt yn yr Adran Addysg ac Astudiaethau Plant, Prifysgol Abertawe

Gan ganolbwyntio ar arfer byd go iawn ac ymrwymiad i sicrhau gwell canlyniadau i bobl sy’n byw mewn tlodi, byddwn yn trafod pynciau gan gynnwys:

 • A ddylswn trin tlodi fel elfen arall o brofiad niweidiol yn ystod plentyndod (ACE)?
 • Pam bod Cymru’n dioddef graddiant economaidd-gymdeithasol mor serth parthed anghydraddoldebau lles plant?
 • Sut y gall ymarferwyr llwyddo i gael y canlyniadau gorau i blant sy’n cael eu magu mewn cartrefi sydd wedi eu heffeithio gan dlodi?
 • Sut y gallwn ni oll fwrw ymlaen o arfer “ymwybyddiaeth o dlodi” tuag at arfer “gwrth-dlodi”

Mae’r digwyddiad hwn yn agored i unrhyw un sydd â diddordeb datblygu dealltwriaeth o dlodi ac anghydraddoldeb, a’r effaith mae hyn yn cael ar deuluoedd gyda phlant yng Nghymru.

Gallwch archebu eich lle ar dudalen Eventbrite.

 

Changing the Wallpaper: using poverty-aware practice to achieve better outcomes for children and families

Overview

Poverty is so widespread in Wales it can sometimes become “the wallpaper of practice…too big to tackle and too familiar to notice’’ (Kate Morris, 2018). With almost a third of Wales’ children now living in poverty, children everywhere are having their development quietly but persistently diminished by an ongoing lack of material and social resources.

With the introduction of the Socio-economic Duty, Wales has taken a bold step towards recognising poverty as a form of inequality. However, testimony from people with lived experience, along with recent studies into child welfare inequalities, show that further progress is needed to ensure equitable and just public services for families affected by poverty.

In this free online conference, we’ll be exploring some of the opportunities that emerge when we view poverty as a form of structural inequality. Our panel will consist of people with expertise drawn from lived experience of poverty, alongside practitioners and researchers who apply anti-poverty approaches in their work.

Speakers:

 • Prof Morag Treanor, Professor of Child and Family Inequalities and Deputy Director of I-SPHERE
 • Omar Mohamed, BA Social Work student, Birmingham University
 • Allison Hulmes, National Director for Wales at the British Association of Social Workers, and co-founder of the Gypsy, Roma and Traveller Social Work Association
 • Dr Martin Elliott, Research Fellow, Children’s Social Care Research and Development Centre (CASCADE)
 • Naomi Lea, activist for young people’s rights and participation, Founder and Director of YL Project Hope CIC
 • Dr Janet Goodall (EdD), associate professor in the Department of Education and Childhood Studies, Swansea University

With a focus on real-world practice and a commitment to securing better outcomes for people living in poverty, we will discuss topics including:

 • Should we regard poverty as another Adverse Childhood Experience?
 • Why does Wales have such a steep socio-economic gradient in child welfare inequalities?
 • How can practitioners achieve the best outcomes for children growing up in homes affected by poverty?
 • How we can all progress from ‘poverty-aware’ to ‘anti-poverty’ practice

This event is open to anyone who is interested in developing their understanding of poverty and inequality, and the impact it has on families with children in Wales.

To register for this event email your details to jessica@church-poverty.org.uk

Register using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

 

Date And Time

Oct 14, 2021 @ 10:00 AM to
Oct 14, 2021 @ 12:00 PM
 

Location

Online Event

Share With Friends